image1 image2 image3 image4 image5

ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W GOŁAŃCZY


UL. LIPOWA 5, 62-130 GOŁAŃCZ
TEL./FAX: +48 67 26 15 119, TEL.KOM: +48 605 401 917
NIP:
766-00-13-432 REGON: 570010617


e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.   || www.zgkim.golancz.pl


ePUAP

 

Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Smogulcu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Nr ogłoszenie w BZP: ogłoszenie nr 36865 - 2017 z dnia 2017-03-06 r.

Nazwa zadania: Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Smogulcu

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: nie

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gołańczy, krajowy numer identyfikacyjny 57001061700000, ul. ul. Lipowa  5, 62130   Gołańcz, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 067 26 15 119, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , faks 067 26 15 119.
Adres strony internetowej (URL): www.zgkim.golancz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): nie dotyczy

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak : www.zgkim.golancz.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie: nie
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób: pisemnie
Adres:  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gołańczy, ul. Lipowa 5, 62-130 Gołańcz


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Smogulcu
Numer referencyjny: ZP 271.1.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: nie


II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rekultywacji technicznej i biologicznej składowiska odpadów komunalnych znajdującego się w miejscowości Smogulec gmina Gołańcz. Zadanie podzielono na dwie części: 1.Zadanie nr 1 – Rekultywacja techniczna składowiska W ramach rekultywacji technicznej do najistotniejszych zadań należy: a)Ukształtowanie i uporządkowanie wierzchowiny oraz skarp składowiska; b)Przykrycie wierzchowiny i skarp składowiska sztuczną warstwą izolacyjną z bentomaty; c)Przykrycie całości wierzchowiny i skarp składowiska warstwa rekultywacyjną o grubości ok. 0,6 m. Powierzchnia uszczelnienia czaszy i skarp – 8 500 m2. 2.Zadanie nr 2 – Rekultywacja biologiczna składowiska W ramach rekultywacji biologicznej przewiduje się przykrycie całości warstwą urodzajną z obsadzeniem krzewami. Powierzchnia czaszy i skarp – 8 500 m2. Szczegółowy zakres zadania opisany jest w dokumentacji projektowej stanowiącej integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 45112320-4
Dodatkowe kody CPV:45222110-3, 45232451-8, 77310000-6
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: nie dotyczy


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W zakresie zadania nr 1:

a)Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 1 robotę polegającą na rekultywacji nadpoziomowego składowiska odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne o powierzchni min. 0,5 ha. lub co najmniej 1 robotę polegającą na przygotowaniu do rekultywacji nadpoziomowego składowiska odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne obejmującą formowanie czaszy i skarp kwatery składowiska o powierzchni min. 0,5 ha.

 

b)Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia: min. jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, to jest do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) w pełnieniu funkcji Kierownika budowy lub Kierownika robót branży konstrukcyjno-budowlanej, przy realizacji inwestycji z zakresu robót konstrukcyjno-budowlanych. W zakresie zadania nr 2: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe: Wykaz należy przygotować zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 10 do SIWZ

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a)wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie. Przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykaz zaleca się przygotować zgodnie z załącznikiem nr 9 (dotyczy zadania nr 1); W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. b)Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia, wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia a także a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do niniejszej SIWZ. (dotyczy zadania nr 1); Wykaz zaleca się przygotować zgodnie z załącznikiem nr 10 W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Oświadczenie zaleca się przygotować zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 7 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2.W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 3.Jeżeli z przedstawionych dokumentów wynika, że osoba, która podpisała ofertę i wymagane oświadczenia i dokumenty, nie jest uprawniona do reprezentacji Wykonawcy w obrocie gospodarczym, do oferty załączyć należy dokument pełnomocnictwa wystawionego w sposób określony przepisami prawa cywilnego. W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa musi być ono potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza. 4. Pozostałe dokumenty składające się na ofertę: 1)Wypełniony załącznik nr 1 – formularz „OFERTA” . 2)Zaleca się dołączenie wraz z ofertą kosztorysu ofertowego opracowanego metodą uproszczoną. Kosztorys w trakcie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ma charakter pomocniczy i nie podlega ocenie. 3)Inne oświadczenia niezbędne dla prawidłowej oceny złożonej oferty wynikającej z SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: tak,
Informacja na temat wadium
W zakresie zadania 1:

Wysokość wadium ustala się w kwocie: 9.000,00 zł słownie : dziewięć tysięcy złotych 00/100. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank: Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Oddział Gołańcz Nr rachunku: 94 8959 0001 3900 1704 2000 0050 z dopiskiem na blankiecie przelewu: wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej zadania: Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Smogulcu Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. 1.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 2.Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3.Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 2 lit. b) - e) SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp) musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji/poręczeniu: 3.1. jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 3.2. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustwy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 4.Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). 5.Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w pkt 2 lit. b) - e) SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp) wykonawca składa wraz z ofertą. 6.Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed publikacją ogłoszenia. 7.Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w pkt 2. lit. b) - e) SIWZ (w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp) i kwota wadium zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed publikacją ogłoszenia. 8.W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Smogulcu” oznaczenie sprawy: ZP. 271.1.2017. 9.Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o których mowa w rozdziale VIII pkt 2. SIWZ. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

W zakresie zadania 2: Oferent nie wnosi wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: nie
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: nie
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60

Gwarancja jakości

40


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem: nie dotyczy
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego: nie dotyczy
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: nie

IV.4) Licytacja elektroniczna

nie dotyczy

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 2.Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w formie pisemnego aneksu na zasadach określonych w art. 144 a także na podstawie poniższych okoliczności: 1)Wykonawca może wnieść o przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia Zamawiającego, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w wykonaniu następujących zobowiązań: a. przekazania terenu budowy, b. przekazania dokumentacji budowy (pozwolenia na budowę, specyfikacji technicznych, innych wymaganych przepisami, do których Zamawiający był zobowiązany), c. przekazania dokumentów zamiennych budowy lub usunięcia wad w dostarczanej dokumentacji projektowej, d. zmiany terminu dokonania odbiorów przewidzianych w umowie. 2)Wykonawca może wnieść o przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku: a. okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie/zawieszenie robót przez Zamawiającego, b. szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, c. siły wyższej, klęski żywiołowej, d. jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowanej przez Zamawiającego lub dających się przypisać Zamawiającemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy, 3)Zmiana terminu może ulec wydłużeniu w przypadkach: a. Zachodzić będzie konieczność lub wola Zamawiającego udzielenia zamówień (w tym robót budowlanych) nieobjętych Umową, a których wykonanie będzie miało wpływ na wykonanie Umowy o zamówienie (w tym robót dodatkowych lub robót uzupełniający – o ile Zamawiający przewidział ich udzielenie) ; b. Wstrzymania przez Zamawiającego lub organy administracji publicznej (w tym orzeczeniem sądu) prac objętych Umową, w szczególności z powodu zagrożenia życia lub zdrowia na budowie, prac archeologicznych; c. Przedłużających się terminów postępowań przed organami administracji publicznej oraz sądami o wydanie decyzji lub innego rodzaju rozstrzygnięć niezbędnych do wykonania objętych Umową prac (w tym uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie Obiektu), z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. 4)Dopuszczona jest zmiana w toku umowy osób uczestniczących w jej wykonaniu a podlegających wyszczególnieniu w ramach wykazywania spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia stosownie do postanowień rozdziału VI. ust. 1 pkt. 4 SIWZ. Warunkiem możliwości dokonania zmiany będzie zmiana na osobę spełniającą warunki dla osoby zmienianej określone w SIWZ, przy jednoczesnym wykazaniu Zamawiającemu dowodów potwierdzających spełniania tych wymagań. 5)Jeżeli powstały konieczne zmiany technologiczne, w szczególności : a. konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, b. konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w SIWZ w sytuacji, jeżeli rozwiązania te będą miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji, poprawy bezpieczeństwa, które ze względu na postęp techniczno-technologiczny nie były znane w okresie opracowywania dokumentacji zadania, a zastosowanie przewidzianych rozwiązań będzie niekorzystnym wykonaniem przedmiotu umowy, c. konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. Zmiany wskazywane w pkt. 5 będą wprowadzone wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększanym z tego powodu kosztom. Każde ze wskazanych w lit. a –c zmian może być powiązane ze zmianą wynagrodzenia na zasadach określonych przez strony. 6)Pozostałe zmiany: a)jeśli zmiana stawki podatku VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania po stronie wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez wykonawcę, b)jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie wykonawcy, Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez wykonawcę , c)zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357 Kc z uwzględnieniem faktu, że za rażącą zostanie uznana strata w wysokości, o której mowa w art. 397 KSH, d)zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, na skutek w szczególności zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie, e)rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy, w szczególności z powodu konieczności zaniechania wykonania części prac z uwagi na fakt, iż ich wykonanie w trakcie realizacji robót stało się zbędne. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone, przy czym zamawiający zapłaci za wszystkie wykonane prace. Pomniejszenie wynagrodzenia, o którym mowa wyżej nastąpi w oparciu o dane zawarte w kosztorysie stanowiącym załącznik do niniejszej umowy, a w przypadku braku wystarczających danych w tym dokumencie uwzględnione zostaną cenniki i inne konieczne dane publikowane w katalogach Sekocenbud na moment zawarcia Umowy. Niezależnie od powyższego zamawiający ma prawo ustalić wysokość kwoty pomniejszonego wynagrodzenia w oparciu o opinię biegłego rzeczoznawcy, w szczególności w sytuacji, jeżeli pomniejszenie zakresu Umowy nie będzie możliwe na podstawie wytycznych o których mowa wyżej, f)zmiana polegająca na dopuszczeniu do wykonywania zamówienia podwykonawcy nie wymienionego w wykazie robót proponowanych do wykonania przez podwykonawców, po wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego i spełnieniu wymagań specyfikacji dotyczących wykonywania wskazanego zakresu robót przez podwykonawców, g)zmiana osób przewidzianych do realizacji zamówienia (celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu). Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego wskazując przyczynę zmiany, osobę zastępującą i przedstawiając jej kwalifikacje. Warunkiem możliwości dokonania tej zmiany będzie zmiana na osobę spełniającą warunki dla osoby zmienianej określone w rozdziale VI ust. 4 SIWZ., przy jednoczesnym wykazaniu Zamawiającemu dowodów potwierdzających spełnianie tych wymagań. 3. Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać: 1)opis zmiany, 2)uzasadnienie zmiany, 3)koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia, 4)czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy. 4. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół wraz z uzasadnieniem) przez powołaną przez Zamawiającego komisję techniczną, w składzie której będą m.in. Inspektor Nadzoru oraz Kierownik budowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 22/03/2017, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1    Nazwa: Rekultywacja techniczna składowiska

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: W ramach rekultywacji technicznej do najistotniejszych zadań należy: a)Ukształtowanie i uporządkowanie wierzchowiny oraz skarp składowiska; b)Przykrycie wierzchowiny i skarp składowiska sztuczną warstwą izolacyjną z bentomaty; c)Przykrycie całości wierzchowiny i skarp składowiska warstwa rekultywacyjną o grubości ok. 0,6 m. Powierzchnia uszczelnienia czaszy i skarp – 8 500 m2.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45112320-4, 45222110-3, 45232451-8
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/05/2017
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

Cena

60

Gwarancja jkości

40

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 2    Nazwa: Rekultywacja biologiczna składowiska

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

W ramach rekultywacji biologicznej przewiduje się przykrycie całości warstwą urodzajną z obsadzeniem krzewami. Powierzchnia czaszy i skarp – 8 500 m2.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77310000-6
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/05/2017
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

Cena

60

Gwarancja jakości

40

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

 

/-/ K I E R O W N I K

Zakładu Gospodarki

Komunalnej i Mieszkaniowej w Gołańczy

 

Marcin Nowaczewski

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamieszczono na stronie internetowej www.zgkim.golancz.pl  dnia 2017-03-06

REJESTR ZMIAN